E-R 8-17:00
+372 659 3030
Hooldus E-R 8-17:00
+372 569 44112

Liitu Storit uudiskirjaga

Ole esimene, kes saab värsked uudised ja head pakkumise e-postiga!

Liitu

Oled liitunud Storit uudiskirjaga!

Juba varsti võid oodata meie uudiskirja oma e-postkasti.

Olete selle meiliga juba liitunud.

Tekkis viga. Kontrollige e-posti aadressi.

Privaatsuspoliitika

Laomaailma AS juhatuse poolt vastu võetud 08.05.2020

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted (edaspidi põhimõtted) selgitavad, kuidas Laomaailm AS kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid seoses teie ja Laomaailm AS vahelise kliendisuhtega.

  1. Vastutav töötleja
  2. Milliseid andmeid me kogume ja kasutame?
  3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
  4. Isikuandmete edastamine ja avaldamine
  5. Küpsised
  6. Isikuandmete säilitamine
  7. Teie õigused
  8. Turvalisus

1. Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Laomaailm AS (edaspidi Storit). Storit töötleb teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate põhimõtete ja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide ning regulatsioonidega.

Vastutava töötleja ja andmekaitseametniku kontaktandmed:
Laomaailm AS
Registrikood: 10077541
Aadress: Linamäe 2, Tänassilma küla, 76 406, Saku vald, Harjumaa, Eesti
Telefon: +372 659 3050
E-mail: info@laomaailm.ee

2. Milliseid andmeid me kogume ja töötleme?

Storit kogub teie isikuandmeid erinevatel allpool kirjeldatud viisidel. Üldjuhul annate te oma isikuandmeid Storiti ise, kui ostate või rendite varustust või muul moel Laomaailmaga suhtlete (näiteks e-poe või klienditeeninduse kaudu). Storit võib koguda teie isikuandmeid ka välistest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest (äriregister, krediidiinfo andmebaas).

Isikuandmed, mida Storit kogub, on muu hulgas järgmised:

üldised isikuandmed nagu nimi, sünniaeg ja isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed ja koopia;

kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Äriklientide puhul ka andmed isiku ametikoha ja kontaktandmete kohta esindatavas ettevõttes ning volituse (esindusõiguse) teave;

kliendisuhtega seotud teave, sealhulgas kokkupuuted kliendiga, kliendi pöördumised ja vastused, Laomaailma poolt osutatavat teenust puudutav tagasiside ja uuringud, arve- ja makseinfo, andmed renditud varustuse kohta ning teiega sõlmitud lepingu andmed;

maksejõulisuse hinnang ja võlaandmed;

ning muud andmed, mis on kogutud või loodud lepingu täitmise käigus.

3. Isikuandmee töötlemise õiguslik alus

Storit töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punkti a (andmesubjekti nõusolek), b (lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt), c (vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks) ja f (õigustatud huvi) alusel.

Storit töötleb ja kogub isikuandmeid, et:

võimaldada teenuste osutamist, täita lepingut või lepingut ette valmistada ning hallata ja hoida kliendisuhet teie ja/või ettevõttega, mida te esindate. Isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on pooltevaheline leping või Storit õigustatud huvi. Storit eesmärk on töödelda mis tahes isikuandmeid sellistel eesmärkidel sobival, õiglasel ja tõhusal viisil;

teavitada oma kliente e-kirja vahendusel Storit uutest toodetest ja/või teenustest, küsida teilt tagasisidet või edastada teile muud vajalikku teavet Storit toodete ja/ või teenuste kohta. Isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on Storit õigustatud huvi anda oma klientidele vajalikku teavet Storit kohta, reklaamida tooteid ja/või teenuseid ning tõhustada Storit ärimudelit. Siinkohal kirjeldatud turundusteadetest on õigus igal ajal loobuda saates Storit:le sellesisulise e-kirja;

parandada Storit toodete ja/või teenuste kvaliteeti ja töötada välja uusi tooteid ja/või teenuseid. Isikuandmete neil eesmärkidel töötlemise aluseks on Storit õigustatud huvi, et Storit:l oleks toodete ja/ või teenuste väljatöötamiseks piisavalt asjakohast infot;

täita kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusaktidest tulenevad nõuded, mille kohaselt peab ettevõtja säilitama teatud raamatupidamisandmeid;

hinnata teie või teie poolt esindatava ettevõtte maksejõulisust. Storit teeb selle hinnangu lisaks eesmärgiga hallata teavet teie võlgnevuste kohta Storit ees ning teie maksejõulisuse potentsiaali kohta. Kui Storit arved ei ole nõuetekohaselt tasutud või tooted tagastatud ettenähtud aja jooksul, võime töödelda isikuandmed avaldamaks asjakohast teavet võlgnike andmebaasides, õigusteenuse osutajate poolt ning andmebaasides, mille eesmärk on tõhustada võlgade sissenõudmist, vastavalt kohalduvale õigusele. Sellisel juhul on Storit isikuandmete töötlemise aluseks õigustatud huvi tagamaks kindlust Storit äritegevuse toimimiseks, ühtlasi ka kaitsta ettevõtja ärihuve ning huvi saada oma toodete ja/ või teenuse eest tasu;

ning järgida Storit õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad Storit:ga sõlmitud lepingust.

4. Isikuandmete edastamine ja avaldamine

Storit võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

kui see on õigusaktidega lubatud või kohustuslik, nt pädevate asutuste nõudel või seoses kohtumenetlustega;

kui Storit usaldusväärsed teenusepakkujad osutavad Storit nimel teenuseid vastavalt Storit juhistele. Teie isikuandmete kasutamise eest vastutab ka sellisel juhul Storit;

kui on vajalik tõhustada võlgade sissenõudmise menetlust;

seoses Storit ühinemise, ülevõtmise või Storit ettevõtte või selle osa müügiga;

ning kui Storit heas usus eeldab, et avaldamine on vajalik teie õiguste kaitseks, teie või teiste isikute turvalisuse huvides, pettuste uurimiseks või ametivõimude päringutele vastamiseks.

Storit võib isikuandmeid avaldada:

Storit töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja äritegevuse planeerimise funktsioonides;

kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja audiitoritele;

isikutele, kes aitavad Storit:l kasutada lepingust tulenevaid õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenused, juriidilised konsultandid, krediidiinfo ettevõtted jms);

Eesti Vabariigi riigiasutustele ja kohtutele, kui selline andmete edastamine on seadusega nõutud;

Finantsasutustele;

Storit volitatud töötajatele ning muudele isikutele, kes on seotud lepingu täitmisega;

võimalike ühinemiste, ülevõtmiste või Storit varade täieliku või osalise müügiga seotud pooltele.

Storit ei edasta teie isikuandmeid Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Laomaailm AS on isikuandmete vastutav töötleja. Storit edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.”

5. Küpsised

Storit kasutab oma veebisaidil www.storitgroup.com ka küpsiseid või muid sarnaseid vahendeid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie seadmesse vajaliku info kogumiseks ja meeldejätmiseks, veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Võime küpsiseid ja muid sarnaseid vahendeid kasutada ka statistikaga seotud eesmärkidel, et koguda anonüümset koondstatistikat nt veebisaidi kasutamise kohta, võimaldamaks meil mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad ning parandada kasutajakogemust.

Te võite oma veebibrauseris küpsiste kasutamise keelata, nende kasutamist piirata või küpsised brauserist kustutada. Kuna küpsised on veebisaidi toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

6. Isikuandmete säilitamine

Storit säilitab kogutud isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või vastavalt kohalduvale õigusele.

Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni teie ja Laomaailma vahelise kliendisuhte lõpuni. Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui kehtivad õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Näiteks raamatupidamise algdokumente säilitame vastavalt õigusaktidele 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust. Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed.

7. Teie õigused

Põhjendatud huvi korral on igaühel õigus tutvuda Storit poolt töödeldavate enda kohta käivate isikuandmetega. Teil on igal ajal õigus kirjaliku märgukirja alusel andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada. Palume siiski arvestada, et teatud andmed, mis on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad, Storit kustutada ei saa.

Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisele. Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus piirata enda andmete töötlemist.

Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale, kui see on Storit poolt kasutatavate IT-süsteemide puhul ilma täiendavate kuludeta võimalik.

8. Turvalisus

Storit kasutab alati asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest.

Kuigi Storit püüab isikuandmete turvalisust kõikide mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske. Turvariskide ilmnemisel võtab Storit kasutusele kõik meetmed nende koheseks likvideerimiseks.

Tehnika hooldus

Storit teostab kõikide meie poolt müüdavate ja võimalusel ka teiste masinate hooldust ja remonti. Professionaalne hooldus hoiab seadmed töös ohutult ja töökindlalt, tagades nende efektiivse ja pikaajalise toimimise.

Vaata lähemalt

Tehnika rent

Alati ei ole otstarbekas investeerida uue laoseadme ostu, vahel on rentimine heaks lahenduseks. Storit`st on võimalik rentida tehnikat nii lühikeseks (päeva, nädala kaupa) kui ka pikemaks ajaks (kuude kaupa).

Vaata lähemalt

Projektimüük

Teame, et pelgalt riiulite paigaldamine ja tõstuki soetamine ei too lattu oodatud tulemust. Oluline on luua läbimõeldud süsteem, mis muudab kaupade ladustamise ja liigutamise kiireks, mugavaks ja kasutajasõbralikuks.
Vahepõrand, PVC-ribakardinad, Konsoolriiulid, Laoriiulid.

Vaata tehtud töid

VAATA LÄHEMALT
Esindatud kaubamärgid
Tule konsultatsioonileTule konsultatsioonile
Chat with us